Miljövänliga elinstallationer

För oss på Åkersberga Elektriska är en hållbar utveckling av största vikt. Därför förespråkar och erbjuder vi, de kunder som så önskar, miljövänliga och energieffektiva installationer. Miljövänliga elinstallationer är något dyrare i inköp men på sikt minskar de energiåtgången vilket sparar pengar. Har du som kund frågor kring detta är du välkommen att höra av dig till oss.

Miljödiplomering

Genom att införa ett miljöledningssystem som bygger på de fem elementen i Svensk Miljöbas blev vi vid årsskiftet 2010/2011 miljödiplomerade och varje år genomgår vi en miljörevision för att upprätthålla denna.

Miljöpolicy

Åkersberga Elektriska AB är ett Elinstallationsföretag med inriktning på framtidssäkra lösningar. Åkersberga Elektriska ABs övergripande affärsidé är att försörja kunder, såväl privatpersoner, företag och tillika kommun med service inom elinstallationer och även entreprenadsektorn.  Åkersberga Elektriska ABs ambition är att i den takt ledningen anser öka i antalet resurser för att täcka företagets kundbehov samt att bidra till en hållbar utveckling genom såväl ett gott internt miljöarbete, som genom att sprida kunskap i miljöfrågor och utgöra en inspirationskälla för våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Vår miljöpåverkan utgörs dels av energianvändning i de egna lokalerna, resor med tjänstebilar och servicebilar, inköp av förbrukningsmateriel, inköp och försäljning av det installationsmaterial vårt yrke och våra kunder kräver av oss men även av den möjlighet vi har att genom vår kompetens kunna påverka i en positiv riktning i mötet med vår omvärld. Åkersberga Elektriska AB arbetar med att förebygga föroreningar och med ständiga förbättringar gällande såväl dokumentation som praktiskt miljöarbete.

Miljöarbetet kommer att bedrivas i tre huvudområden:

  • Företagets miljöpåverkan. Detta omfattar företagets drift i forma av anläggningar, transporter och arbetsplatser.
  • Företagets arbetsmiljö. Detta omfattar fasta driftsenheter, arbetsplatser i form av entreprenader samt löpande servicearbeten.
  • Produkternas miljöpåverkan. Detta omfattar installationer av eltekniska anläggningar som företaget utför med för i anläggningar ingående produkter liksom hur arbetet har utförts.

Vi kommer i dessa huvudområden sträva efter följande punkter (som även kopplas samman med punkterna i vår miljöpåverkan på föregående sida):

  1. Att alltid välja förnyelsebara energislag.
  2. Att alltid välja förnyelsebara drivmedel.
  3. Att alltid väga in miljöaspekt och miljömärkning vid inköp.
  4. Att upprätthålla en väl fungerande källsortering av avfall.
  5. Att välja underleverantörer som bedriver ett systematiskt miljöarbete.

Dessutom ska vi överträffa gällande miljölagstiftning.

Åkersberga Elektriska AB arbetar med mätbara mål som årligen följs upp och revideras av extern part.

 

ÅKERSBERGA den 23 april 2013

Carl Niklasson

VD för Åkersberga Elektriska AB

Kvalité

Service
För oss är det viktigt att du som kund ska kunna bli nöjd med de installationer vi utför för din räkning. När vi åtar oss att utföra ett arbete är vår målsättning att ha korta led-tider och att vi håller utsatta tider. Våra medarbetare ska möta dig som kund på ett professionellt och trevligt sätt och utföra sitt jobb utan fördröjning. Det är en del i det som vi ser som god service.

Kvalitet
Vi arbetar enbart med godkända kvalitetsprodukter och har alltid våra kunders, likväl som vår egen, säkerhet i fokus. För att detta ska vara möjligt fortbildar vi oss kontinuerligt och följer naturligtvis alltid gällande lagstiftning och rekommendationer.

Garantier
På samtliga arbeten som vi utför lämnar vi självklart garantier.

Kvalitetspolicy

Åkersberga Elektriska AB skall leverera tjänster & produkter som uppfyller våra kunders krav & förväntningar. Vid varje möte/samtal med kund skall vår ambition vara att skapa en långsiktig relation.

Detta innebär att:
➢ Vi skall säkerställa att vi förstår kundens behov samt genom lyhördhet och kontinuerlig dialog med kunden, anpassa stödets innehåll och omfattning.
➢ Våra medarbetare är kompetenta och inser att varje prestation har betydelse för den totala kvalitén.
➢ Medarbetarna kontinuerligt vidareutvecklar sig inom företagets kompetensområden.
➢ Medarbetarna har tillgång till effektiva redskap i form av nödvändiga verktyg och metoder.
➢ Vår verksamhet präglas av ett ärligt och seriöst uppträdande.
➢ Vi har fastställda och mätbara kvalitetsmål vilka regelbundet följs upp och revideras.
➢ Genom att ständigt förbättra verksamhetssystemet anpassar vi verksamheten så att vi kan öka kundtillfredsställelsen.
➢ Kvalitetssystemet som tillämpas inom företaget skall uppfylla krav i enlighet med ISO 9001.

Fastställd 2012-01-13
Företagsledning Åkersberga Elektriska AB

MILJÖDIPLOMERAD ELEKTRIKER

Vi är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas som baserar sig på de fem grundelementen i ISO 14001.

TIPS ROT-AVDRAG!

Vi hjälper gärna fastighetsägare och bostadsrättsinnehavare att ansöka om ROT-avdrag. Processen går smidigare om du vid första kontakten med oss uppger korrekta uppgifter. Vi behöver personnummer för den sökande och fastighetsbeteckning/br-föreningens org.nr där arbetet ska utföras. Viktigt är att den sökande står som ägare/innehavare. För fullständig information läs mer på Skatteverkets hemsida som finns i slutet på denna sida.